Udvalg

Regel- og handicapudvalget

Formand: Erna Hvedemose
Medlemmer: Bente Solgaard, Ture Ingeman Pedersen og Lars Nauheimer

Kommissorium for udvalgets arbejde

Udvalget består af fem medlemmer af golfklubben udpeget af golfklubbestyrelsen. Udvalget konstituerer sig selv.

Golfklubbens bestyrelse har vedtaget, at udvalget arbejder med to hovedområder – golfregler og handicapområdet. Golfklubbens bestyrelse har det overordnede ansvar for de to områder.

Udvalget
– er ansvarlig for klubbens overholdelse af EGA Handicapsystem.
– regulerer medlemmernes handicap i henhold til DGU’s retningslinjer ved anvendelse af EGA Handicapsystem samt “USGA Course Rating & Slope System”.
– sikrer sig, at der foretages en rating af banen. De første tre ratinger skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år samt ved større omlægninger af banen.
– sætter nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicapsystem.
– sikrer medlemmernes kendskab til EGA Handicapsystem.
– udarbejder forslag til letanvendelige og forståelige procedurer til indrapportering af scores og behandling af disse.
– behandler sager som forelægges udvalget, eller som udvalget selv bliver opmærksom på vedr. overtrædelse af handicap- og golfreglerne, inklusiv sager om usportslig optræden og usømmelig adfærd.
– fungerer som rådgivende organ dels i forhold til turneringsafvikling, og dels i forhold til klubbens bestyrelse i sager, som viderebringes for DGU´s regel- eller turneringskomite.
– er ansvarlig for formulering af lokalregler godkendt af DGU. Formulering foretages i samarbejde med Bane- og Turneringsudvalg.
– kan rådgive omkring formulering af midlertidige lokalregler.
– rådgiver Baneudvalget i opsætning af banemarkeringer – generelt og til større turneringer.
– bistår øvrige udvalg i klubben i tolkning af spørgsmål vedr. handicap- og golfreglerne.
– rådgiver klubbens bestyrelse ved udarbejdelse af scorekort og baneguide.
– bistår klubbens bestyrelse i at arrangere regel- og etiketteundervisning for klubbens medlemmer samt Begynderudvalget i undervisningen i regler/etikette/handicaps for prøvemedlemmer.

Forretningsorden for udvalget

Udvalget udfærdiger referat af sine møder, og disse sendes til klubbens bestyrelse.

Udvalget træffer så vidt muligt en afgørelse inden for én måned efter en sag er rejst for udvalget. Minimum fire af udvalgets fem medlemmer skal indgå i afgørelsen, som træffes ved almindelig stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Udvalget skal under en sags behandling indhente de oplysninger, det finder nødvendigt, og medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler inden for den af udvalget fastsatte frist. Parterne i en sag skal altid have lejlighed til at udtale sig og kan forlange, at der gives dem lejlighed til over for udvalget mundtlig at fremsætte og begrunde deres synspunkter. En afgørelse truffet af udvalget kan ankes til klubbens bestyrelse.

Udvalget formulerer årsberetning om udvalgets arbejde i det forløbne kalenderår til bestyrelsen.

Udvalget mødes efter behov, dog mindst to gange om året. Formanden indkalder til møder.