Vedtægter TP

Vedtægter for Tirsdagsklubben vedtaget den 21.09.2010.

§1

Alle kvindelige medlemmer af Tønder Golfklub (over 18 år) kan blive medlem af Tirsdagsklubben. Der spilles med maksimalt 54 tildelte slag.

§2

Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen tegnes af formanden.

§3

Ændringsforslag skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslagene skal offentliggøres på opslagstavlen samtidig med indsendelse til bestyrelsen.

§4

Forslag vedtages med simpelt flertal af de fremmødte.

§5

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel af bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne. Indkaldelse sker ved ophæng på opslagstavlen, evt. på Tønder Golfklubs hjemmeside.

§6

Ved opløsning af klubben indkaldes alle medlemmer til ekstraordinær     generalforsamling. Opløsning kan ske ved 2/3`s flertal af de fremmødte.

§7

Generalforsamling afholdes i september måned. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på opslagstavlen og skal indeholde dagsorden ifølge vedtægterne.

§8  Dagsorden skal indeholde:

1.    Valg af dirigent.

2.    Valg af referent.

3.    Bestyrelsens beretning om året.

4.    Bestyrelsens orientering om økonomien, samt fastsættelse af matchfee og pris på kaffe/mad.

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.    Ændringsforslag.

7.    Eventuelt ( forslag herunder kan ikke vedtages).

Vedtægter ændret den 21.09.2010