Herreklub – Vedtægter

Vedtægter for Herreklubben i Tønder Golfklub

24. oktober 2009

§ 1
Klubbens navn.
Foreningens navn er Herreklubben Tønder.

§ 2
Klubbens tilhørsforhold.
Herreklubben Tønder er en klub under Tønder Golfklub og skal overholde dennes regler.

§ 3
Klubbens optagelseskrav.
Som medlem kan optages alle herrer, der er medlem af Tønder Golfklub. Der spilles med maksimalt 54 tildelte slag. Det er tilladt at medtage herregæster til klubbens ugentlige matcher.

§ 4
Kontingentbestemmelser, match-fee m.m.
Herreklubben Tønders bestyrelse fastsættet og opkræver gennem sæsonen match-fee samt betaling for øvrige arrangementer.

§ 5
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse sker via Tønder Herreklubs opslag i klubhuset. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen er herreklubbens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer til fordel for en lovændring.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde :
1 Valg af dirigent
2 Beretning over det forløbne år
3 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4 Behandling af indkomne forslag
5 Aktiviteter og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6 Valg af bestyrelse, revisor, samt evt. suppleanter
7 Eventuelt

§6
Klubbens ledelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv.
Valgperioden er 2 år. I lige år er 4 på valg og i ulige år er 3 på valg.

§7
Bestyrelsens kompetence.
Bestyrelsen fastsætter ene og alene, hvordan matcherne afvikles samt forhold omkring fællesarrangementer m.m.

§8
Regn skab.
Klubbens regnskab følger perioden 1. oktober – 30. september.

§ 9
Revisor
Revisor skal mindst en gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

§ 10
Stemmeberetigede.
Alle der i årets løb har deltaget som medlem af Tønder Herreklubs aktiviteter har stemmeret.

§11
Klubbens opløsning.
Klubben kan opløses ved generalforsamling indkaldt af bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne. I tilfælde af opløsning overdrages den midler til Tønder Golfklub.