2015 beretning

Formand Bo Jacobsen
Beretning for året 2014 Dette er den 26. beretning i klubben og jeg vil starte med et tilbageblik på sidste års generalforsamling. Denne foregik på Eccocentret og den blev afviklet i en god og rolig atmosfære. Vi tog afsked med 3 medlemmer af bestyrelsen – Preben Gaul, Flemming Krohne og John P. Jensen – som alle fik tak for en stor indsats for klubben i de forløbne år – især John har jo i en årrække lagt et meget stor engagement og en kæmpe arbejdsindsat i alle mulige praktiske forhold i klubben – dette skal han have en rigtig stor tak for. Til afløsning af de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer indvalgtes Kurt Gabs, Lars Svenson samt undertegnede. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig og vi gik i gang med arbejdet. Hvis vi ser på årets gang så var det et forholdsvis stille år i modsætning til 2013 hvor vi dels afviklede 25 års jubilæet med forskellige aktiviteter – og dels har vi heldigvis været forskånet for at enkelt medlemmer har generet klub og bestyrelse med avisskriverier og andre ubehagelige angreb som har skadet klubben.

Begynderudvalget Udvalget med Knud Lysgaard som formand har sammen med vores træner lagt et stort arbejde i at få vore nye medlemmer integreret i klubben – i år var der 27 prøvemedlemmer og en del meldte sig ind – desværre ikke nok til at kunne opretholde mellemstallet idet medlemsafgangen stadig er større end tilgangen. Kaninmatcherne er som sædvanligt ledet af Rita Weiland som med en store arbejdsindsats har stået for afviklingen i hele sæsonen. Bestyrelsen har i årets løb haft en dialog med udvalget for at kunne forbedre samarbejdet. Husudvalget De praktiske forhold har været lagt i hænderne på Holger Riggelsen som med hjælp af bl.a. Christian Thomsen og Henning Knudsen og nogle af pigerne har sørget oprydning og fejning og pasning af blomster og vask samt etablering af ny vaskeplads og nye skobørster og flere andre gode tiltag. Vi havde jo en stormskade med skade på bygningen og i den forbindelse blev der opført en ny gavl. Vi har desuden fået udskiftet en del af de elektriske installationer som var for gamle og utidssvarende og i januar fik vi etableret en ny varmepumpe som erstatning af de 2 oliefyr vi havde tidligere og som gerne skal betyde en besparelse på energiforbruget. Ordens og –regeludvalget består af Jesper Kiholm, Bente Solgaard samt Lars Nauheimer og Handicap udvalget består af Carsten Johannsen og Jesper Kiholm – begge udvalg har kun haft få henvendelser. Juniorområdet – der er taget initiativer omkring skolegolf, men det må ses i øjnene, at det er uhyre svært af få børn til at komme i gang med at spille golf – og derfor er vores juniorafdeling også ret lille

Turneringsudvalget Der er afviklet 12 åbne turneringer + par og cup turneringer, fordelt over hele året. I gennemsnit har der været 58 spillere, mod 61 året før. Klubmesterskabet slagspil Damer 1. Bente Solgaard runner up Kaja Vogt Herre 1. Kim Riggelsen runner up Jørgen Petersen Klubmesterskabet i hulspil Damer 1. Bente Solgaard runner up Ann Nørregaard Nielsen Herre 1. Jacob Ture Schrøder runner up Kjeld Hansen inder i cup: Nr.1. Bo Hansen runner up Jørgen Petersen Vinder i par : Tommy Kirk / Morten Kirk runner up Jes jepsen / Detlef Gehrt

Eliteholdet Vi havde et herrehold med i 4 div. og det klarede ikke at blive i rækken så i år hedder det kval rækken igen Sponsorudvalget Vi arbejder hårdt på at få sponsorer, men det er svært både at forny aftaler og skaffe nye – ikke mindst på grund af finanskrisen stadig betyder en del i området. Det er vigtigt for Golfklubben at have sponsorer, og pleje dem godt. Især er det vigtigt at I som medlemmer husker at vælge en sponsor når der skal købes ind. Og det er helt fint hvis I husker at fortælle i butikken at I har lagt mærke til sponsoratet. Klubben har et antal ambassadører som hver for sig har nogle få sponsorer, man passer godt på. Vi ønsker os flere ambassadører, for med mange fangarme kan vi få større udbytte. Vi har fået udskiftet en del af sponsorskiltene og baneoversigten med et flot resultat. Og husk lige at arbejdet som sponsorsekretær er ledigt. Berit har udført et godt job, og tak til Berit. Hun beder om en afløser, og hun vil gerne sætte den nye ind i opgaven. Det handler IKKE om at opsøge nye sponsorer, men om at have check på dem vi har. WEB og Kommunikation Hjemmesiden blev omlagt i 2014, og den kører nu stille og roligt. Hjemmesiden afspejler det som webredaktøren modtager, og især klubberne i klubben opfordres til at sende materiale. Vi kunne godt være lidt skarpere til at være up to date, men vi arbejder på sagen. Desuden vil vi prøve at øge antallet af news-mail for at forbedre kommunikationen med medlemmerne.

Baneudvalget Vi har spillet til sommergreen langt hen i året og vintergreens er blevet gjort større og vi spiller vinterbanen bagfra – det synes at være en god måde. Om arbejdet på banen kan vi sige at der blev drænet på hul 1-8-9 og 16 og det har virket efter hensigten, men vi kan jo ikke gøre noget ved de meget voldsomme nedbørsmængder der gør banen utrolig våd og desværre måtte vi kortvarig lukke banen i løbet af sæsonen netop på grund af store vandmængder der gør vedligeholdelse og spil umuligt. Vi har flyttet ca. 50 enkelttræer ud på dels enkelte huller dels på par-3 banen og desuden er der sket opstamning af nogle af bevoksningerne og indkørslen til højre for klubhuset er blevet tilplantet med spirea. Vi er i gang med en omlægning af putting-green så den bliver større og med en lille forhøjning – alt dette kan kun lade sig gøre med hjælp af vores dygtige personale og frivillige. Desværre ophørte hjælpen fra kommunens beskæftigelseshold, da disse i stedet skulle arbejde for Hjemsted Oldtidspark, så det har jo betydet en del. Vi har sagt farvel til en af vore green-keepere og har i stedet haft et par stykker i arbejdsprøvning som flexjobbere. Vi har heldigvis fået en stor hjælp af rigtig mange frivillige med vedligehold af maskiner, klippeopgaver, rivning af bunkers og opstamning af træer og oprydning i bevoksningerne – et stor håndsrækning som klubben er meget taknemlig for. De nye biotoper med solsikker og sommerfugle buske blev færdige og har været en god fornyelse på banen. Endelig kan det oplyses at vedligeholdelsesplanen er lagt på hjemmesiden så alle kan følge med i dette hvis man er interesseret.

Træner Vores træner Jens blev ansat for sommerperioden og det har været en god løsning da han dels giver undervisning og dels laver opgaver omkring driving-range med opsamling af træningsbolde og dels også hjælper med bane omkring hulflytning m.v. Vi besluttede at det skulle være gratis at få undervisning og det er blevet godt modtaget af medlemmerne. Han er også ansat i år og I skal bare bruge ham da der fortsat er gratis træning. Sekretariatet Vores sekretær Ulla opsagde sin stilling i august og i den forbindelse besluttede vi, dels at ansætte John i nogle timer i sekretariatet, dels at opfordre nogle medlemmer til at give en hånd med så sekretariatet kan holdes åben om formiddagen fra mandag til fredag i sæsonen. Dette blev godt modtaget og 6-7 personer meldte sig og vi havde åbent indtil udgangen af september og det vil vi forsøge at gentage i 2015. I den forbindelse vil jeg gerne spørge om nogle flere af jer kan give en hånd med – det er kun nogle få formiddage i løbet af sæsonen. Etableringen af terminalen til golfbox gav i starten af året en smule bøvl, men nu kører det fint og er til hjælp for alle – ikke mindst for green-fee spillere, men også for medlemmer der kan udskrive scorekort og lave bestilling af starttid – en mulighed som jeg gerne vil slå et slag for da det letter alle parter.

Fremtiden Vi har i bestyrelsen vedtaget en visionsplan for de kommende år – denne er lagt på hjemmesiden så I alle kan se hvad den indebærer, og for 2015 vil vi især koncentrere os om enkelte dele – nemlig etablering af sanddepoter, eventuel omlægning af greens på hul 8 eller 16 – måske kan yderligere dræning afhjælpe problemerne og endelig etablering af et fælles tee sted på hul 13 og vi er allerede i gang med at lave en ny øvebunker ved indspilsgreenen Vi vil i 2015 intensivere markedsføring både nord og syd for grænsen og i den anledning vil vi tilbyde gratis prøvemedlemsskaber for at se om dette kan få flere til at prøve kræfter med golfsporten. I april afvikles den første fælles klubtur til Mallorca – der er stadig nogle få pladser ledige. Vi har indgået en samarbejdsaftale med naboklubberne i Toftlund, Ribe og Aabenraa hvor de medlemmer der er interesserede for 500 kr. pr. klub kan spille frit – det er en meget fin begyndelse på et godt samarbejde

Økonomi Som I senere skal tage stilling til så er vores regnskab bl.a. præget af svigtende indtægter som især skyldes, at medlemstallet er for nedadgående og også en nedgang j green fee gæster, medens udgifterne ikke tilsvarende bliver mindre. Dette er jo en udfordring, men vi har dog stadig formået at få et overskud. Vi vil i det kommende år intensivere klubbens markedsføring med bl.a. gratis prøvemedlemsskaber, ligesom vil se på mulighederne for at udnytte den lave rente og eventuelt omlægge vores kreditforeningslån Jeg vil slutte med at sige tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget i klubben – det er ikke muligt at nævne alle for rigtig mange hjælper på den ene og anden måde – dette er uvurderligt for en klub som vores – I skal have rigtig mange tak alle sammen – uanset om I bidrager lidt eller meget til klubbens fortsatte eksistens. En klub som vores er helt og aldeles afhængig af, at der lægges frivillig arbejdskraft i forskellige opgaver og jeg vil gerne opfordre endnu flere til at give en hånd med – så meld jer bare til en af bestyrelsens medlemmer. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlings stillingtagen Bo Jacobsen